Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Χρήσιμες Συνδέσεις
Η πληροφόρησή σας από την πηγή! Μέσω της κατηγορίας αυτής σας δίνουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με διάφορες ιστοσελίδες στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρετε κατευθείαν πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με την Ε.Ε.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Europa - Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

O "EUROPA" είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις δραστηριότητες της Ε.Ε. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επίσημων εγγράφων της Ε.Ε, στις διευθύνσεις web κάθε θεσμικού οργάνου και υπηρεσίας της Ε.Ε., καθώς και στο σύνολο των πολιτικών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2008 12:53:46 μμ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει και υπερασπίζει το γενικό συμφέρον της Ένωσης και είναι η κινητήρια δύναμη του θεσμικού συστήματος της Ένωσης. Οι τέσσερις κύριοι ρόλοι της συνίστανται στην υποβολή νομοθετικών προτάσεων στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στη διαχείριση και εκτέλεση των κοινοτικών πολιτικών, στην επιβολή του κοινοτικού δικαίου (από κοινού με το Δικαστήριο) και στη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών, κυρίως εκείνων που συνδέονται με το εμπόριο και τη συνεργασία. Η ιστοσελίδα της Επιτροπής προσφέρει κυρίως στους επισκέπτες της: Επίσημα δελτία τύπου, λεπτομέρειες των προσεχών εκδηλώσεων, συνδέσεις με τις πολιτικές για τη διαχείριση και την εκτέλεση των οποίων είναι αρμόδια η επιτροπή, πρόσβαση στην οργάνωσή της επιτροπής (συνεδριάσεις, πρόγραμμα εργασίας, επαφές), απευθείας συνδέσεις με τις υπηρεσίες βασικής πληροφόρησης.

Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2008 1:00:53 μμ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Το Ευρωπαικό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαικού Δικτύου «Enterprise Europe Network» και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Σκοπός του Ευρωπαικού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην:

- Εξασφάλιση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή,
- Παροχή πληροφοριών ανάδρασης απο τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγηση αντικτύπου,
- Παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις για διασυνοριακή συνεργασία,
- Διάδοση πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης για πολιτικές σχετικά με την καινοτομία, τη νομοθεσία και προγράμματα υποστήριξης,
- Προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα,
- Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για την μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης, και
- Δημιουργία συμπράξεων μεταξύ παραγόντων καινοτομίας. 

Ο κυπριακός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδυασμούς, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 24/6/2010 10:35:36 πμ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βουλευτές του εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από ψηφοφόρους και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εγκρίνει από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών τους περισσότερους από τους κοινοτικούς "νόμους". Το Κοινοβούλιο έχει επίσης από κοινού εξουσία με το Συμβούλιο της Ε.Ε. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη δομή και τις δραστηριότητές του.
Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2008 1:30:21 μμ
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο είναι ο κύριος φορέας λήψης των πολιτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών θεμάτων και ασκεί τη νομοθετική εξουσία συναποφασίζοντας μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο αποτελείται από υπουργούς των κρατών µελών.  Στην ιστοσελίδα του μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ρόλο, τη σύνθεση, τις μεθόδους εργασίας, την προεδρία και γενική γραμματεία του Συμβουλίου και τις δραστηριότητές του.

Τελευταία Ενημέρωση: 16/4/2008 1:39:54 μμ
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Κύπρου - Ευρωπαϊκής Ένωσης, (συμφωνία σύνδεσης, ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αναφορές ευρωπαϊκών συμβουλίων για την Κύπρο, οικονομική βοήθεια Ε.Ε. προς την Κύπρο, συμμετοχή της Κύπρου σε προγράμματα της Ε.Ε.), πληροφορίες για εκδηλώσεις της Ε.Ε στην Κύπρο και γενικές πληροφορίες για την ιστορία και τα όργανα της Ε.Ε.
Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2008 2:36:36 μμ
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προωθεί την ένταξη των κυπρίων ερευνητών σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με την προώθηση της συμμετοχής κυπρίων ερευνητών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς υποστήριξης ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. στα οποία συμμετέχει και η Κύπρος (Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, Διακρατικές Συνεργασίες, COST, EUREKA, EUROSTARS, ESF, Ideal-ist).

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2008 1:12:43 μμ
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης έχει τη γενική ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη των διαδικασιών για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, την εποπτεία και την πρακτική διασφάλιση της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, την τακτική επικοινωνία με τους Συντονιστές των Υπουργείων για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαφώτιση του κυπριακού κοινού σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση: 14/4/2008 2:54:32 μμ
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων Δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το νεό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2014 και έχει διαδεχθεί και αντικαταστήσει τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά σε Δράση και άλλα Διεθνή Προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και το Tempus. Όπως και τα Προγράμματα της περιόδου 2007-13, το Erasmus+ θα παρέχει υποστήριξη σε δραστηριότητες όλων των τομέων της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Τελευταία Ενημέρωση: 18/12/2015 10:47:23 πμ
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου είναι ανεξάρτητος, μη επικερδής οργανισμός που αναγνωρίζεται σαν Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της μελέτης, έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης αναφορικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστοσελίδα του μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια που οργανώνονται από το ινστιτούτο, αναλύσεις, έρευνες και μελέτες που διεξάγει, υποτροφίες που προσφέρει, το πλήρες κείμενο του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου EICnews και τα περιεχόμενα της εξαμηνιαίας έκδοσης Journal of European Studies που εκδίδει το ινστιτούτο.

Τελευταία Ενημέρωση: 14/4/2008 2:56:32 μμ
Οργανισμός Νεολαίας - Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια από τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι η προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τη νεολαία όπως είναι το πρόγραμμα κινητικότητας "Νεολαία" (Youth) και το πρόγραμμα "Εισαγωγή των Νέων στη νέα τεχνολογία των Η/Υ". Ο ΟΝΕΚ σε συνεργασία με την ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ευρώπη, σε εκπαιδευτικά μαθήματα που διεξάγονται στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας κ.λ.π. με σκοπό να προωθήσει την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη, να τους αναπτύξει το αίσθημα του εθελοντισμού και να προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στους νέους.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2008 2:58:52 μμ
Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

Το Europass αποτελεί ένα προσωπικό συντονισμένο φάκελο που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα προβολής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγγελματική και την εργασιακή πορεία ενός ατόμου. Τα έγγραφα αυτά είναι το Βιογραφικό Σημείωμα Europass, το Γλωσσικό Διαβατήριο Europass, η Κινητικότητα Europass, το Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Όλα τα έγγραφα σχεδιάστηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος Europass είναι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να χρησιμοποιούν το φάκελο Europass για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πέντε έγγραφα που αποτελούν το φάκελο Europass, συμπληρωμένα δείγματα και οδηγίες προς συμπλήρωση των εγγράφων και σας παρέχεται σύνδεση με τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να συμπληρώσετε από μόνοι σας το Βιογραφικό Σημείωμα Europass και το Γλωσσικό Διαβατήριο Europass. Επιπρόσθετα η ιστοσελίδα περιέχει και πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΕΚΕ Κύπρου, καθώς επίσης και σχετικές ανακοινώσεις και συνδέσεις με τα EKE άλλων χωρών. Το πρόγραμμα Europass στην Κύπρο το χειρίζεται το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2008 1:28:03 μμ
Eures - Η πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

Η πύλη EURES δημιουργήθηκε προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Σκοπός της πύλης EURES είναι η ανάπτυξη της επαγγελματικής κινητικότητας. Στην πύλη Eures μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας ή εργοδοτούμενους στην ΕΕ, να πάρετε πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε άλλες χώρες της ΕΕ και για τους συμβούλους Eures στη χώρα σας, να πάρετε συμβουλές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας ή να βάλετε αγγελία για μια κενή θέση στην επιχείρησή σας. Το πρόγραμμα Eures στην Κύπρο το χειρίζεται το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2008 1:14:30 μμ
Ploteus - Πύλη για Εκπαιδευτική Μάθηση και Κατάρτιση στην Ευρώπη

Στόχος της πύλης Ploteus είναι να βοηθήσει φοιτητές, εργαζόμενους, άτομα που ψάχνουν εργασία, γονείς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικούς να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η πύλη περιλαμβάνει πλήθος συνδέσμων σε ιστοσελίδες πανεπιστημίων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε βάσεις δεδομένων σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, περιγραφές και αναλύσεις των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών, πληροφορίες για προγράμματα ανταλλαγών επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλες λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζετε όταν μετακινηθείτε σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα όπως το κόστος ζωής, δίδακτρα, διαμονή και στέγαση, νομικό πλαίσιο κ.τ.λ. Το πρόγραμμα Ploteus στην Κύπρο το χειρίζεται το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2008 1:14:44 μμ
ReferNet Cyprus

Το ReferNet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Σκοπός του δικτύου είναι να ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές και τις εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕE. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ) ορίστηκε από το Cedefop ως ο Εθνικός Συντονιστής της Κοινοπραξίας του ReferNet στην Κύπρο. Στην ιστοσελίδα του ReferNet μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δίκτυο και τους στόχους του, πληροφορίες για τα μέλη που απαρτίζουν την κοινοπραξία ReferNet Κύπρου, για τις δραστηριότητες του δικτύου και πολλές εκδόσεις της κοινοπραξίας ReferNet καθώς επίσης και του Cedefop.

Τελευταία Ενημέρωση: 15/4/2008 1:14:59 μμ
1234
Page Size:Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου