Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Χρήσιμες Συνδέσεις
Ευρετήριο Σχεδίων Ενίσχυσης που προσφέρονται από το δημόσιο ή άλλους φορείς προς τις επιχειρήσεις. Το ευρετήριο περιλαμβάνει βασική περιγραφή των σχεδίων.
Σχέδια Ενίσχυσης
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 65% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο €13.000 κατά άτομο που προσλαμβάνεται, κατά έτος, ως μέρος του μισθολογικού κόστους και καταβάλλονται οδοιπορικά προς τους εργοδοτούμενους για κάθε εργάσιμη ημέρα εργασίας. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 12 μήνες απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €3.000.000

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να παραδοθούν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2011.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 11:35:08 πμ
Πρόγραμμα EUROSTARS

Βασικός στόχος του Προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει το Πρόγραμμα EUROSTARS, «Καινοτόμος Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση, είναι επιχείρηση της οποίας το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών επενδύεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης». Στο Πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχουν φορείς από δύο χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EUROSTARS. Πριν την υποβολή της πρότασής τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες που λέχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA.
- ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
- ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
- ΘΕ3. Other Industrial Technologies
- ΘΕ4. Energy Technology
- ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
- ΘΕ6. Biological Sciences
- ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
- ΘΕ8. Agodood Technology
- ΘΕ9. Measurements and Standards
- ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις
Ερευνητικοί/Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί
Κοινωφελείς Οργανισμοί

Επικοινωνία:
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Τηλέφωνο: 22205000
Αρμόδιο Στέλεχος: Μαρίνος Πορτοκαλλίδης (mportokallides@research.org.cy)

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 12:58:52 μμ
EUREKA Κύπρου - EUREKA - Νέα Έργα

Η φιλοσοφία των έργων EUREKA βασίζεται στην αρχή της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο έργο, τους στόχους του, τους εταίρους, τη συνεισφορά του καθενός και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκμεταλλεύεται τα παραγόμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της δράσης "EUREKA-Νέα Έργα" υποβάλλονται προτάσεις έργων για υποστήριξη από το ΙΠΕ της συμμετοχής των κυπριακών φορέων σε Νέα Έργα EUREKA και Έργα τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια των EUREKA Clusters. "Νέα Έργα" EUREKA θεωρούνται έργα που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν έχουν λάβει την έγκριση του Οργανισμού.

Βασικός στόχος της δράσης "EUREKA-Νέα Έργα" είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και η δικτύωση και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Τα έργα EUREKA καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες που έχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA. Ανάλυση των Θεματικών Ενοτήτων παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού EUREKA (www.eureka.be).
- ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
- ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
- ΘΕ3. Other Industrial Technologies
- ΘΕ4. Energy Technology
- ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
- ΘΕ6. Biological Sciences
- ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
- ΘΕ8. Agrofood Technology
- ΘΕ9. Measurements and Standards
- ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment
Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να αφορούν στη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών, διαιδκασιών ή μεθόδων παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησης τουσ ή/και εισαγωγή τους στην αγορά δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Ιδιωτικός Τομέας
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητικά Κέντρα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Πανεπιστήμια

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2010

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1,000,000
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

Επικοινωνία:
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Μαρίνος Πορτοκαλλίδης
Αρμόδιος Λειτουργός
mportokallides@research.org.cy

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 12:53:45 μμ
EUREKA - Υφιστάμενα Έργα

Η φιλοσοφία των έργων EUREKA βασίζεται στην αρχή της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο έργο, τους στόχους του, τους εταίρους, τη συνεισφορά του καθενός και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκμεταλλεύεται τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Βασικός στόχος της δράσης "EUREKA-Υφιστάμενα Έργα" είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και η δικτύωση και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής σε υφιστάμενα ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης του Οργανισμού EUREKA.

Τα έργα EUREKA καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες που έχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA. Ανάλυση των Θεματικών Ενοτήτων παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού EUREKA (www.eureka.be).
- ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
- ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
- ΘΕ3. Othe industrial Technologies
- ΘΕ4. Energy Technology
- ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
- ΘΕ6. Biological Sciences
- ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
- ΘΕ8. Agrofood Technology
- θΕ9. Measurements and Standards
- ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment
Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να αφορούν στη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή μεθόδων παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησης τους ή/και εισαγωγή τους στην αγορά δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Ιδιωτικός Τομέας
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητικά Κέντρα
Εκπαιδευτικά Κέντρα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Πανεπιστήμια

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2010

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 400,000
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

Επικοινωνία:
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Μαρίνος Πορτοκαλλίδης
Αρμόδιος Λειτουργός
mportokallides@research.org.cy

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 12:53:08 μμ
Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

Σκοπός του Σχεδίου Χορηγιών είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των υφιστάμενων ή και νέων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του τομέα προσφοράς συγκεκριμένων υπηρεσιών που στηρίζουν ή εξυπηρετούν το μεταποιητικό τομέα μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, για την επέκταση και συγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Την ευθύνη της διαχείρισης και υλοποίησης του Σχεδίου έχει η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Το ανώτατο ύψος της χορηγίας ανά επιχείρηση και η ένταση χορηγίας (%) καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης.
- πολύ μικρές επιχειρήσεις: 35% - 200,000 Ευρώ
- μικρές επιχειρήσεις: 30% - 300,000 Ευρώ
- μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις: 25% - 400,000 Ευρώ
- μονάδες χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα: 50% - 80,000 Ευρώ

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Ιδιωτικός Τομέας
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2010

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 3,600,000 

Επικοινωνία:
Τηλ: 22 867149, 22 867247, 22 867211

Τελευταία Ενημέρωση: 9/7/2010 10:03:59 πμ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Μέτρο 2.5 . «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καμένων περιοχών»

Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο δράσεις:
• Πρόληψη πυρκαγιών
• Αναδάσωση καμένων περιοχών

Οι κυριότεροι στόχοι του μέτρου είναι:
• η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών
• η μείωση της ετήσιας καμένης έκτασης
• η μείωση της μέσης καμένης έκτασης ανά πυρκαγιά
• η μείωση του χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών
• η μείωση του χρόνου μεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας μιας πυρκαγιάς
• η μείωση του μέσου χρόνου επέμβασης
• η αποκατάσταση / αναδάσωση των καμένων περιοχών

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
Κρατικές Αρχές
Φυσικά πρόσωπα

Προϋπολογισμός:
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

Επικοινωνία:
Τμήμα Δασών, Τηλ. 22403739
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Τηλ. 22557777

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 2:13:01 μμ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 1.9

Σκοπός του Μέτρου είναι η ενθάρρυνση σύστασης Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) μέσω της κατ' αποκοπή παροχής οικονομικών ενισχύσεων με βάση τον κύκλο εργασιών ή την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εμπορία κάθε έτος.

Στόχος των εν λόγω Ο.Π. θα πρέπει να είναι η προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις της αγοράς, την από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων και της διάθεσης της παραγωγής στους διάφορους φορείς εμπορίας και την θέσπιση κοινών κανόνων για τις πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκομιδή και τη διάθεσή της.

Το μέτρο θα είναι συνέχεια ανοικτό ούτως ώστε οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών, εντός 3 μηνών από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Η εν λόγω περίοδος, αρχίζει από την ημερομηνία αναγνώρισης από την Αρμόδια Εθνική Αρχή της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών και συμπληρώνεται μετά από χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2013

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 28,000,000
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

Επικοινωνία:
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, 1412, Λευκωσία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22819704, 22819751

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 1:04:14 μμ
Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις

Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσελκύσει στην απασχόληση οικονομικά αδρανείς γυναίκες, οικονομικά αδρανή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οικονομικά αδρανή άτομα που αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, που έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια, και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και άνεργους που παραπέμπτονται για συμμετοχή στο Σχέδιο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Το Σχέδιο επιχορηγεί, για περίοδο 12 μηνών, επιχειρήσεις / οργανισμούς, με το 65% του εργατικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Επιχορηγεί επίσης, για την ίδια περίοδο, τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Ιδιωτικός Τομέας
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 3,000,000
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 65%

Επικοινωνία:
κ. Ζήνωνας Κληρίδης
Τηλ: 22806117
email: zklerides@kepa.mlsi.gov.cy

κα Βασιλική Χατζηαδάμου
Τηλ: 22806116
email: vhadjiadamou@kepa.mlsi.gov.cy

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 11:35:32 πμ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 1.6

Σκοπός του Μέτρου 1.6 "Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα. Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας και Δασοκομικών Προϊόντων" είναι η στήριξη των υφιστάμεvων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
Οι ειδικότεροι του στόχοι είναι:
- Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
- Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων
- Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής και δασικής προέλευσης
- Η βελτίωση του εισοδήματος του αγροτικού κόσμου
- Ο προσανατολισμός της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή η ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα
- Η βελτίωση ή ο εξορθολογισμός των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης
- Η βελτίωση και η παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονομικών συνθηκών και η τήρηση των αναγκαίων προτύπων
- Η προστασία του περιβάλλοντος
- Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων
- Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές

Προτεραιότητα θα δίδεται σε επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται από Ομάδες Παραγωγών ή επιχειρήσεις που ανήκουν ή θα δημιουργηθούν από μέλη αγροτικών οικογενειών.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται σε μονάδες που ασχολούνται με Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα και σε βιομηχανίες τροφίμων που είναι πιστοποιημένες με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας π.χ. ISO 9001, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18001 (υγεία και ασφάλεια στην εργασία) κλπ.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2010

Προϋπολογισμός:
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 7,000,000
Προϋπολογισμός ανά έργο: € 400,000
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 40%

Επικοινωνία:
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τηλ: 22867146
Tηλ: 22867211

Τελευταία Ενημέρωση: 23/7/2010 1:34:48 μμ
Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που Πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των προσπαθειών του για περαιτέρω προβολή και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και επιμόρφωση των Κυπριακών εταιρειών για τις συνθήκες εμπορίας στις διάφορες αγορές, παραχωρεί ενισχύσεις έναντι του κόστους συμμετοχής των εταιρειών αυτών σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Εσωτερική αγορά και τις Τρίτες χώρες.

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν γενικές και εξειδικευμένες εκθέσεις γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης ΕΚ, στις οποίες συμμετέχει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με εθνικό περίπτερο, ή και άλλες.

Δικαιούχοι:
Νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι και Ομάδες/Οργανώσεις/Ενώσεις Παραγωγών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 104/2000 του Συμβουλίου.

Ύψος Ενίσχυσης: 
(α) για τις εκθέσεις όπου συμμετέχει το Υπουργείο Εμπορίου και στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν εντός του κρατικού περιπτέρου, η ενίσχυση ανέρχεται σε:
i) 50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις μέρες της έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως,
ii) 50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για ένα άτομο,
iii) μέχρι €1.200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως.

(β) για τις εκθέσεις όπου συμμετέχει ή δεν συμμετέχει το Υπουργείο αλλά οι δικαιούχοι συμμετέχουν με δικό τους περίπτερο, η ενίσχυση ανέρχεται σε:
i) 50% για το ενοίκιο χώρου (μέχρι 15 τ.μ. για μη ογκώδη εκθέματα και μέχρι 50 τ.μ. για ογκώδη εκθέματα), την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου και την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή των εκθεμάτων,
ii) 50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις μέρες της έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως,
iii) 50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για ένα άτομο.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται στις €3.050 για κανονικά εκθέματα και €7.350 για ογκώδη εκθέματα.

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 2:03:21 μμ
Σχέδιο Επιχορήγησης Διεθνών Αθλητικών Εκδηλώσεων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση οργάνωσης αξιόλογων αθλητικών εκδηλώσεων σύμφωνα με το στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και την καθιέρωση της Κύπρου σαν προορισμού για αθλητικό τουρισμό.

Δικαιούχοι:
1. Αθλητικές Ομοσπονδίες
2. Τοπικές Αρχές

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Ένταση της ενίσχυσης:
Το ύψος χορηγίας καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 30% και ανώτατο ποσό μέχρι € 85.500 (£50.000) σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων.

Το σχέδιο ισχύει μέχρι τις 30.6.2014 εκτός αν αποφασισθεί να τερματιστεί νωρίτερα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επικοινωνία:
Κυριακός Οργανισμός Τουρισμού, Τηλ. 22691238, 22691144

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 11:18:45 πμ
Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός:
Η αναβάθμιση της διεύθυνσης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών μέσω της πρόσληψης προσοντούχων και ικανών ατόμων που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να αποτελέσουν μέρος της βασικής στελέχωσής τους.
Η υποβοήθηση των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ομαλή και επιτυχή ένταξή τους στην εργασία, μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας και εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Βασικές πρόνοιες:
- Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων / οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι κάτοχοι διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ' ελάχιστον), πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
- Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6. Τα προγράμματα διαλαμβάνουν:
      --Ενδοεπιχειρισιακό μέρος, το οποίο εφαρμόζεται στην επιχείρηση / οργανισμό που εργοδοτεί τον απόφοιτο.
       --Συμμετοχή του απόφοιτου σε προγράμματα / σεμινάρια για εξειδίκευση και συμπλήρωση των γνώσεών του συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών.
- Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου.
- Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στην ΑνΑΔ από ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, το αργότερο μέσα σε 4 μήνες από την έναρξη της εργοδότησης του απόφοιτου.
- Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι χωρίς πείρα ή με σχετική πείρα μικρότερη από 12 μήνες, νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
- Καταβάλλεται ενίσχυση (χορήγημα) για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του απόφοιτου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή της ενίσχυσης διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

Δικαιούχοι ενίσχυσης:
Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι εργοδότες που δραστηριοποιούνται σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας σε σχέση με την κατάρτιση εργοδοτουμένων τους (όπως η έννοια εργοδοτούμενος ορίζεται στο Νόμο της ΑνΑΔ). Εξαιρείται από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, ο εργοδότης πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, ο εργοδότης δυνατό να αποτελεί επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλη οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Το Σχέδιο λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2012 πάνω σε αναθεωρημένη βάση.

Επικοινωνία:
Εύη Τοφίδου, e.tofidou@hrdauth.org.cy, 22390236
Θεόδωρος Αντωνιάδης, t.antoniades@hrdauth.org.cy, 22390225
Μαρίνος Αριστοτέλους, 22390212

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 12:38:33 μμ
Σχέδιο Χορηγιών για τις Μεταποιητικές Βιομηχανίες εντός των Βρετανικών Βάσεων

Το Σχέδιο σκοπό έχει την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, του τομέα προσφοράς συγκεκριμένων υπηρεσιών που στηρίζουν ή εξυπηρετούν τον μεταποιητικό τομέα, καθώς και μονάδων συγκεκριμένων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που ευρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων της Κύπρου.

Το ύψος της χορηγίας που θα παραχωρείται στις επιχειρήσεις θα κυμαίνεται από 25% έως 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση €80.000 έως €400.000 για την περίοδο 2007 -2013. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €1.000.000. Οι αιτήσεις της παρούσης πρόσκλησης πρέπει να αφορούν επενδύσεις που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν από την 1.1.2010 μέχρι τις 31.12.2011.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 1 Φεβρουαρίου 2010
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30 Απριλίου 2010


Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη πιο κάτω διεύθυνση και με ένδειξη:
«Σχέδιο Χορηγιών για τις Μεταποιητικές Βιομηχανίες Εντός των Βρετανικών Βάσεων».
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
1421 Λευκωσία

Επικοινωνία:
Έλενα Ρούσου
Τηλ.: 22867149

Τελευταία Ενημέρωση: 24/8/2011 9:54:31 πμ
Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του πιο πάνω Σχεδίου προκηρύσσει την έναρξη του Σχεδίου και απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης». Το Σχέδιο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Το Σχέδιο αποτελεί έκτακτο μέτρο κρατικής παρέμβασης με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Το Σχέδιο προνοεί την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ) που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, και μέσα από τη βελτίωση αυτή, στην ποσοτική ή/και ποιοτική διεύρυνση της απασχόλησης στην επιχείρηση. Οι χορηγίες παρέχονται σε επιχειρήσεις, οι προτάσεις των οποίων τυγχάνουν έγκρισης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, και αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση:

Το έντυπο αίτησης πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το Παράρτημα 1-Χρονοδιάγραμμα, το Παράρτημα 2-Οικονομικά Στοιχεία και το Παράρτημα 3-Βεβαίωση Ελεγκτή καθώς και από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4.5 του Οδηγού Εφαρμογής. Άλλα έντυπα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του (π.χ. Φύλλο Αξιολόγησης Έργου, Δελτίο Δαπανών) αφορούν τις επιχειρήσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων:
Η περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου είναι από 26 Μαρτίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Αιτήσεις γίνονται δεκτές σε ώρες γραφείου από την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 στις 1μμ. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται αξιολογούνται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους σε δέσμες σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους με καταληκτικές ημερομηνίες την 30ή Απριλίου 2010, 31η Μαΐου 2010 και 30ή Ιουνίου 2010 (1μμ).

Προϋπολογισμός Σχεδίου και Ανώτατο Ύψος Χορηγίας:
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€8.000.000).

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του Σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προμήθεια εντύπων μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας:

- Δρα Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ.: 22806158, φαξ: 22376872 και email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy),
- κα Χριστιάνα Χριστοδούλου (τηλ.: 22806119, φαξ: 22376872 και email: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy)
- κα Σοφία Ευριπίδου (τηλ.: 22806166, φαξ: 22376872 και email: sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy).

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2012 12:43:14 μμ
Ενισχύσεις με βάση τον Κανόνα "De Minimis" σε Εξαγωγείς Υπηρεσιών για διερεύνηση ξένων αγορών

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των προσπαθειών του για προβολή των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κύπρο και επιμόρφωση των Κυπρίων εξαγωγέων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές παρέχει οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de minimis”, για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν υπηρεσίες για πρώτη φορά.

Δικαιούχοι είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης.

Ύψος Ενίσχυσης:
Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε €855 και παρέχεται δύο φορές τον χρόνο.

Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: 2867109 και 22867134
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gmichaelides@mcit.gov.cy και egeorgiou@mcit.gov.cy

Τελευταία Ενημέρωση: 4/4/2012 1:20:14 μμ
1234567
Page Size:Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου