Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Χρήσιμες Συνδέσεις
Ολοκληρωμένη εικόνα της δομής της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου. Η παρουσίαση γίνεται σε μορφή που να επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίζει με ιδιαίτερη ευκολία το Υπουργείο ή/και το Τμήμα/Υπηρεσία που τον ενδιαφέρει.
Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα προσφέρει της υπηρεσίες της ως τραπεζίτης της κυβέρνησης. Οι βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνουν την εφαρμογή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας, την εποπτεία των εμπορικών τραπεζών, την προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή και διακανονισμού συναλλαγών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας ήταν η ενσωμάτωσή της στο Ευρωσύστημα τον Ιανουάριο του 2008.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2008 10:00:23 πμ
Ελεγκτική Υπηρεσία

Στόχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Γι΄αυτό και ρόλος του Γενικού Ελεγκτή είναι να ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Εκτός αυτού, ο Γενικός Ελεγκτής έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των λογαριασμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Αρχών Τοπικής Διοίκησης και άλλων δημόσιων Οργανισμών και Ταμείων. Επίσης, έχει εξουσία να απαιτήσει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει κρατική χορηγία ή εγγύηση ή δάνειο όπως παράσχει σ’ αυτόν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο διατέθηκε το ποσό που έλαβε.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:19:43 μμ
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Το Γενικό Λογιστήριο έχει επιτελικό ρόλο στη συνταγματική, νόμιμη και υπεύθυνη επίβλεψη και εποπτεία της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου για τη λήψη αποφάσεων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου είναι η διατήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος, η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Κράτους, η ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου με στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που να υποστηρίζουν την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των πόρων του δημοσίου, η χρηματοοικονομική διαχείριση συγκεκριμένων πόρων που παραχωρεί στη Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διασφάλιση ενός υγιούς συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:20:27 μμ
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας είναι ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τους διορισμούς, επικυρώσεις διορισμών, εντάξεις στο μόνιμο προσωπικό, προαγωγές, μεταθέσεις, αναπληρωματικούς διορισμόυς, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις και παραιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πάνω σ’ αυτούς, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησής τους.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:21:01 μμ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι ανεξάρτητο πενταμελές συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για εξαετή θητεία. Αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και η άρτια στελέχωση των σχολείων. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι, επίσης, η διεξαγωγή προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών τόσο σε διοικητικές όσο και εποπτικές θέσεις στα σχολεία και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μια επιπρόσθετη αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε δημόσιους, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς λειτουργούς.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2008 11:15:27 πμ
Γραφείο Προγραμματισμού

Ο στόχος του Γραφείου Προγραμματισμού είναι η προώθηση και συντονισμός των οικονομικών και κοινωνικών προγραμμάτων με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικές του επιδιώξεις είναι η διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής, η αξιοποίηση των πόρων από τα διαρθρωτικά και άλλα ταμεία/προγράμματα της ΕΕ με στόχο την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την ΕΕ μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της Αναπτυξιακής και ξένης τεχνικής Βοήθειας καθώς και της οικονομικής και άλλης συνεργασίας με άλλες χώρες, η δημιουργία νέων μηχανισμών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2008 11:33:27 πμ
Γραφείο Επίτροπου Διοικήσεως

Ο Επίτροπος Διοικήσεως αποτελεί σήμερα την πιο σοβαρή και ίσως την πιο διαδεδομένη διεθνώς μορφή εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κύριοι άξονες της αποστολής του Επιτρόπου Διοικήσεως είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, η προώθηση της χρηστής διοίκησης, των δικαιωμάτων του διοικούμενου και η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και η προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Επιπλέον, ο Επίτροπος Διοικήσεως λειτουργεί από την 1η Μαΐου, 2004 και ως Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και Αρχή Καταπολέμησης των Διακρίσεων για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:21:59 μμ
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, να εποπτεύει και ελέγχει τους εκδότες των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων, τις ΕΠΕΥ καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια, να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών, να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε αμοιβαία κεφάλαια, σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένων Συμβούλων Επενδύσεων, ΕΠΕΥ και Χρηματιστών, να ανακαλεί τις άδειες αυτές για ειδικούς λόγους και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές εναντίον Χρηματιστών, ΕΠΕΥ και Συμβούλων Επενδύσεων καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενέχεται σε παράβαση της Χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2008 11:56:29 πμ
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ρυθμιστικό όργανο με ευρείες εξουσίες και αρμοδιότητες, που της επιτρέπουν να είναι ανεξάρτητη και να ενεργεί ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματική ρύθμιση και έλεγχο στα θέματα λειτουργίας της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης. Αποστολή της είναι να ρυθμίζει ευαίσθητα θέματα που συναρτώνται με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Η Αρχή διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Είναι μέλος σε δύο τέτοιους Οργανισμούς: Στο Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών και στον οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών.

Τελευταία Ενημέρωση: 3/4/2008 10:32:08 πμ
Εφοριακό Συμβούλιο

Το Εφοριακό Συμβούλιο είναι ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο που έχει ως αρμοδιότητα τον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο των αποφάσεων του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο οποίος ασκείται με τη διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής. Δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο έχει οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από τη φορολογία που του επιβλήθηκε και απέτυχε να έλθει σε συμφωνία με το Διευθυντή.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:23:35 μμ
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης των κρατικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όραμα της Υπηρεσίας είναι να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες στον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη λειτουργία της κρατικής μηχανής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:24:12 μμ
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στοχεύει στην εξασφάλιση και προάσπιση ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλα τα τμήματα της οικονομίας, προκειμένου να διευκολύνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών. Ειδικότερα, η πολιτική του ανταγωνισμού  υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα με την ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ευνοϊκού προς την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Επιπλέον, προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών εξασφαλίζοντας την βελτιστοποίηση της ποιότητας και της τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών.

Τελευταία Ενημέρωση: 2/4/2008 1:40:54 μμ
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

Κύριο άξονα της πολιτικής του ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η παροχή στη Δημοκρατία τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού, η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών, ειδικά σε ό,τι αφορά στην τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στη Δημοκρατία τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, η εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο και ταχυδρομικών υπηρεσιών και η δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:24:44 μμ
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Κατά την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΡΑΕΚ δυνάμει του ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ, Ν.122 (Ι) 2003, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε στα πλαίσια του Τομέα της Αγοράς Ηλεκτρισμού:

Να διευκολύνει τον υγιή ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού και να αποφεύγει την δυσμενή διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων αδειών όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση άδειας
Να προστατεύσει τα συμφέροντα των Καταναλωτών
Να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται όλες οι εύλογες απαιτήσεις και ανάγκες που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό.
Να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι.
Να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς Ηλεκτρισμού.
Να εξασφαλίσει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού.
Να λαμβάνει υπόψη την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Να ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και παραγωγή Ηλεκτρισμού.
Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών αγροτικών περιοχών, των καταναλωτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και των ηλικιωμένων.
Να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ και χρήσης του Ηλεκτρισμού.
Να προάγει την χρήση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας.

Τελικός Στόχος της ΡΑΕΚ είναι να προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του καταναλωτή Ενέργειας αλλά ταυτόχρονα και το Δημόσιο Συμφέρον.
Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:25:46 μμ
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Κύριο καθήκον του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) αποτελεί η εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξή της στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των πληρωμών που καταβάλλει. Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Τελευταία Ενημέρωση: 19/5/2008 2:26:25 μμ
123456789
Page Size:Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου